Treballar a l’IAS

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) és una empresa pública que forma part del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública (SISCAT) de la Generalitat de Catalunya. La institució es finança principalment a través de la concertació amb el Servei Català de la Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Una petita part s’obté de l’atenció prestada a tercers (accidents de trànsit o treball, per exemple) per l’assegurança obligatòria segons els criteris fixats per la Llei general de sanitat de l’any 1982. L’IAS disposa d’una plantilla equivalent de 1.400 treballadors i gestiona un pressupost anual de 88 milions d’euros. La tasca dels professionals gira al voltant de les persones i l’atenció a la seva salut, i es presta de manera integral, amb continuïtat i coordinadament entre els diferents nivells d’atenció del territori: primària, hospitalari, salut mental, sociosanitari i social.
 
L’IAS està acreditat com a unitat docent per a la formació de metges interns residents en psiquiatria (MIR), psicòlegs interns residents (PIR), infermeria especialitzada en salut mental, llevadores i metges de família en rotació hospitalària. La institució té convenis de col·laboració amb diferents universitats (Universitat de Girona, principalment), amb centres d’ensenyament i entitats de recerca de tot Catalunya i està adscrita a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IdibGi).
 
Si estàs interessat/da en treballar a l'IAS pots enviar el teu currículum a través d'aquest FORMULARI

Només s'accepten els CV que s'envien a través d'aquest formulari.

 

Oferta Pública d’Ocupació i de convocatòria de selecció per a la seva cobertura

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2017, l'IAS procedeix a la publicació de la seva Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'exercici 2018, que consta de 95 llocs de treball de personal laboral fix, a jornada parcial o completa i categoria professional tots ells de Personal Assistencial de Grau Mig (Grup Professional 2: Diplomats/des en Infermeria, Educadors/es Socials, Treballadors/es Socials, Terapeutes Ocupacionals i Fisioterapeutes).

DOGC: ANUNCI sobre l'oferta pública d’ocupació i de convocatòria de selecció per a la seva cobertura

Bases i barems de la convocatòria

Termini de presentació de candidatures i documentació

El termini de presentació de candidatures i documentació (haurà de ser en format PDF i enviar-la a convocatoriesrrhh@ias.cat) serà d'un mes (en els termes de l’article 30.4 de la llei 39/2015 del PACAP), a comptar des del 24 de setembre de 2018. A més de la documentació s'haurà d'omplir i adjuntar el formulari de sol·licitud i el currículum vitae normalitzat.

Nota: per a qualsevol consulta, envieu un correu electrònic a: convocatoriesrrhh@ias.cat

Consulteu aquí tot seguit els temaris corresponents a la convocatòria del grup 2 (diplomats/des assistencials) de l'Institut d'Assistència Sanitària

Atenció especialitzada
 

Atenció sociosanitària
Diplomats/des - graduats/des universitaris/es en infermeria per a l'atenció sociosanitària
Diplomats/des - graduats/des universitaris/es en teràpia ocupacional per a l'atenció sociosanitària
Diplomats/des - graduats/des universitaris/es en fisioteràpia

Atenció primària
Diplomats/des - graduats/des universitaris/es en infermeria per a l'atenció primària


Bases de la selecció externa d'Interins/es per al Servei de Semicrítics de l'Institut d'Assistència Sanitària

Consulteu en aquest enllaç les bases de la selecció externa d'interins per al Servei de Simicrítics de l'Institut d'Assistència Sanitària

    IASGirona