Oferta pública d'ocupació

 

Oferta Pública d’Ocupació i de convocatòria de selecció per a la seva cobertura

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2017, l'IAS procedeix a la publicació de la seva Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'exercici 2018, que consta de 95 llocs de treball de personal laboral fix, a jornada parcial o completa i categoria professional tots ells de Personal Assistencial de Grau Mig (Grup Professional 2: Diplomats/des en Infermeria, Educadors/es Socials, Treballadors/es Socials, Terapeutes Ocupacionals i Fisioterapeutes).

DOGC: ANUNCI sobre l'oferta pública d’ocupació i de convocatòria de selecció per a la seva cobertura

Bases i barems de la convocatòria

Termini de presentació de candidatures i documentació

El termini de presentació de candidatures i documentació (haurà de ser en format PDF i enviar-la a convocatoriesrrhh@ias.cat) serà d'un mes (en els termes de l’article 30.4 de la llei 39/2015 del PACAP), a comptar des del 24 de setembre de 2018. A més de la documentació s'haurà d'omplir i adjuntar el formulari de sol·licitud i el currículum vitae normalitzat.

Nota: per a qualsevol consulta, envieu un correu electrònic a: convocatoriesrrhh@ias.cat

Consulteu aquí tot seguit els temaris corresponents a la convocatòria del grup 2 (diplomats/des assistencials) de l'Institut d'Assistència Sanitària

Atenció especialitzada
 

Atenció sociosanitària
Diplomats/des - graduats/des universitaris/es en infermeria per a l'atenció sociosanitària
Diplomats/des - graduats/des universitaris/es en teràpia ocupacional per a l'atenció sociosanitària
Diplomats/des - graduats/des universitaris/es en fisioteràpia

Atenció primària
Diplomats/des - graduats/des universitaris/es en infermeria per a l'atenció primària

Consulteu aquí els candidats/tes presentats/des i admesos/es a l'oferta pública d'ocupació

El dissabte 23 de febrer de 2019 és la data de les proves de la convocatòria oberta d’oferta pública d’ocupació de 95 places de personal assistencial de grau mig (grup professional 2: diplomats/des en infermeria, educadors/es socials, treballadors/es socials, terapeutes ocupacionals i fisioterapeutes. Lloc: Facultat d'Infemeria de Girona.

Consulteu aquí les proves de la convocatòria d'oferta pública - grup professional 2 i les respostes

Diligència de Notificació de la convocatòria pública d'ocupació de l'IAS

Resolució de les reclamacions d'algunes de les preguntes de la prova de coneixements

Publicació de les notes de les proves de coneixements de la convocatòria pública del grup 2 de l'IAS, de referència 2018/1007:
 

Relació de places definitives ofertades a la Convocatòria Oberta d'Oferta Pública d'Ocupació del grup professional 2 (personal assistencial - titulats de grau mig) de l'IAS de ref: 2018/1007:

Puntuació de la formació i experiència professional de la Convocatòria Oberta Pública d'Ocupació del grup professional 2 (personal assistencial - titulats de grau mig) de l'IAS de ref: 2018/1007

Revisions

Els candidats/es que desitgin revisar la puntuació podran sol·licitar dia i hora al correu electrònic: convocatoriesrrhh@ias.cat, fins el 17 de juny de 2019. 
Consulteu aquí els horaris de revisió dels mèrits curriculars i l’experiència de la Convocatòria Oberta Pública d'Ocupació del grup professional 2

Horaris de les entrevistes de la Convocatòria Pública d'Ocupació del Sociosanitari i la Xarxa de Salut Mental (Educació Social, Teràpia Ocupacional i Treball Social)
NOTA INFORMATIVA: S'HA DE PORTAR EL FULL DE SOL·LICITUD DE PREFERÈNCIA DE PLACES OMPLERT I SIGNAT EL DIA DE L'ENTREVISTA.
Les entrevistes es realitzaran al departament de Recursos Humans, situat a l'edifici Til·lers del Parc Hospitalari Martí i Julià

Puntuacions revisades de la formació i l'experiència professional de la Convocatòria Pública d'Ocupació d'Atenció Especialitzada i Atenció Primària.
Puntuacions revisades de la formació i l'experiència professional de la Convocatòria Pública d'Atenció Sociosanitària i Xarxa de Salut Mental i Addiccions

    IASGirona