Oferta pública d'ocupació

 

Oferta Pública d’Ocupació i de convocatòria de selecció per a la seva cobertura

De conformitat amb allò establert a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals per l'Estat de 2017, l'IAS procedeix a la publicació de la seva Oferta Pública d'Ocupació corresponent a l'exercici 2018, que consta de 95 llocs de treball de personal laboral fix, a jornada parcial o completa i categoria professional tots ells de Personal Assistencial de Grau Mig (Grup Professional 2: Diplomats/des en Infermeria, Educadors/es Socials, Treballadors/es Socials, Terapeutes Ocupacionals i Fisioterapeutes).

DOGC: ANUNCI sobre l'oferta pública d’ocupació i de convocatòria de selecció per a la seva cobertura

Bases i barems de la convocatòria

Termini de presentació de candidatures i documentació

El termini de presentació de candidatures i documentació (haurà de ser en format PDF i enviar-la a convocatoriesrrhh@ias.cat) serà d'un mes (en els termes de l’article 30.4 de la llei 39/2015 del PACAP), a comptar des del 24 de setembre de 2018. A més de la documentació s'haurà d'omplir i adjuntar el formulari de sol·licitud i el currículum vitae normalitzat.

Nota: per a qualsevol consulta, envieu un correu electrònic a: convocatoriesrrhh@ias.cat

Consulteu aquí tot seguit els temaris corresponents a la convocatòria del grup 2 (diplomats/des assistencials) de l'Institut d'Assistència Sanitària

Atenció especialitzada
 

Atenció sociosanitària
Diplomats/des - graduats/des universitaris/es en infermeria per a l'atenció sociosanitària
Diplomats/des - graduats/des universitaris/es en teràpia ocupacional per a l'atenció sociosanitària
Diplomats/des - graduats/des universitaris/es en fisioteràpia

Atenció primària
Diplomats/des - graduats/des universitaris/es en infermeria per a l'atenció primària


Bases de la selecció externa d'Interins/es per al Servei de Semicrítics de l'Institut d'Assistència Sanitària

Consulteu en aquest enllaç les bases de la selecció externa d'interins per al Servei de Simicrítics de l'Institut d'Assistència Sanitària

Candidats presentats i candidats admesos al procés de selecció /diplomats/des d'infermeria - Servei de Semicrítics de l'Institut d'Assistència Sanitària  

Puntuacions dels candidats/es presentats al procés de selecció diplomats/des d'infermeria - Servei de Semicrítics de l'Institut d'Assistència Sanitària

 

 

 

 
    IASGirona