Política de privadesa

El lloc web www.ias.cat és propietat de l’Institut d’Assistencia Sanitària

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com l’Institut de Assistència Sanitaria tracta les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és Institut d’Assistència Sanitària (IAS) amb CIF Q6750003C amb domicili a Parc Hospitalari i Martí Julià, al carrer Doctor Castany, s/n, 17190 Salt (Girona) telèfon 972182530 i correu electrònic rgpd@ias.cat

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant un correu electrònic a dpd@ticsalutsocial un escrit a Fundació TIC Salut Social, Edifici Salvany, C/Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona o bé trucant al telèfon 34 93 553 26 42.

Tractaments de dades

A continuació és realitza una breu descripció dels tractaments efectuats per l’Institut d’Assistència Sanitaria (IAS). Pot accedir al RAT en aquest enllaç.

Tractament

RECURSOS HUMANS

Finalitat

Gestió de la relació laboral.

Legitimació

Execució del contracte laboral.

Termini de conservació

Les dades seran conservades mentre duri la relació laboral i, un cop finalitzada, es conservaran d’acord amb els terminis previstos a la normativa d’arxius i

documentació.

Destinataris

Quan es pugui realitzar la comunicació de dades d’acord amb l’article 6 del RGPD, relatiu a la legitimació del tractament, es preveuen comunicacions a:

  • Mútua d'accidents de treball i Servei de Prevenció
  • Departament de Treball de la Generalitat
  • Inspecció de Treball del Ministeri
  • Jutjats, en cas de requeriment judicial
  • Empreses de formació
  • Intervenció de Comptes del Departament d'Economia de la Generalitat
  • Bancs i caixes d'EstalvI.

 

Tractament

BORSA DE TREBALL- SELECCIÓ DE PERSONAL

Finalitat

Gestió dels processos de selecció de personal.

Legitimació

Consentiment del candidat.

Termini de conservació

Les seves dades seran conservades mentre duri el procés de selecció i, un cop finalitzat, com a màxim es

conservaran durant dos anys.

Destinataris

No es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

 

Tractament

PRESTACIÓ ASSISTENCIAL

Finalitat

Prestació d’assistència medicosanitària, diagnòstic i tractament sol·licitat.

Legitimació

Prestació d’assistència sanitària, base legal.

Termini de conservació

Les seves dades seran conservades d’acord a la legislació sanitària vigent en cada moment, actualment la Llei 21/2000 sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. En aquest sentit, les seves dades seran conservades com a mínim durant quinze anys des de la data de cada procés assistencial en relació als següents documents, juntament amb les dades d’identificació del pacient: consentiments informats, informes d'alta, informes quirúrgics i registres de part, dades relatives a l'anestèsia, informes d'exploracions complementàries, informes de necròpsia i informes d'anatomia patològica. Les dades identificatives de mare i nadó en cas de part, es conservaran amb caràcter indefinit.

La resta de documentació es conservarà com a mínim durant cinc anys.

Destinataris

Aquesta informació serà utilitzada pels serveis administratius i serveis directament vinculats a l’assistència sanitària de l’entitat, d’acord amb les seves competències i funcions.

Així mateix s’indica que la informació pot ser facilitada a

aquells estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material hagin d’accedir a les dades per la correcta prestació de l’assistència mèdic- sanitària que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades.

Les seves dades seran comunicades al departament de salut de la Generalitat de Catalunya en el marc de la Història Clínica Compartida de Catalunya, d’acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d’aquest fitxer. Si desitja rebre major informació o vol exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió i limitació o portabilitat reconeguts a la normativa de protecció de dades, pot contactar amb la Unitat d’Atenció a l’Usuari del nostre centre.

També podran ser cedides a les companyies asseguradores i mutualitats que s’hagin de fer càrrec de les despeses derivades de l’assistència.

 

Tractament

VIDEOVIGILÀNCIA

Finalitat

Garantir la seguretat.

Legitimació

Interès públic.

Termini de conservació

Las dades es suprimiran transcorregut un mes, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.

Destinataris

Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.

 

Tractament

ADMINISTRACIÓ

Finalitat

Suport als processos de comptabilitat, facturació, compres, logístics i de l’organització.

Legitimació

Execució d’un contracte.

Termini de conservació

Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals, i un mínim de sis anys.

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte als obligats legalment..

 

Tractament

SALUT LABORAL

Finalitat

Activitats preventives i de promoció de la salut dels treballadors.

Legitimació

Protecció dels interessos vitals de l’interessat

Termini de conservació

El que determini la normativa sanitària i per un període mínim de cinc anys.

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte als obligats legalment.

 

Tractament

DOCÈNCIA

Finalitat

Gestió administrativa de l’alumnat en pràctiques i residents.

Legitimació

Interès públic

Termini de conservació

D’acord amb la Comissió Nacional d’Avaluació, Accés i Tria Documental: màxim sis anys

Destinataris

Universitats i centres d’educació secundària.

 

Tractament

ATENCIÓ A L’USUARI, RECLAMACIONS I EXERCICI DE DRETS

Finalitat

Registre, gestió, control i seguiment dels suggeriments, queixes, reclamacions, agraïments en relació als serveis de salut que presta l’organització/ Peticions d’exercici de drets dels usuaris.

Legitimació

Gestió dels sistemes i els Serveis d’assistència sanitària

Termini de conservació

Les dades es conservaran fins que l’interessat revoqui el seu consentiment.

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

 Tractament

INVESTIGACIÓ I RECERCA

Finalitat

Investigació científica.

Legitimació

Consentiment de l’interessat.

 

 

 

 

 

Termini de conservació

Les dades es conservaran fins que l’interessat revoqui el seu consentiment.

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Tractament

ASSESSORIA, DEFENSA JURÍDICA I RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Finalitat

Assessorament jurídic, defensa jurídica, gestió de procediments administratius judicials o extrajudicials i reclamacions de responsabilitat patrimonial.

Legitimació

Obligació legal/Execució d’un contracte.

Termini de conservació

Temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es varen recollir i determinar possibles responsabilitats. Aplicable la normativa d’arxius i documentació

Destinataris

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

  Tractament

COMUNICACIÓ

  Finalitat

Realització i organització d’activitats de comunicació: Publicacions institucionals/Notes de premsa/Comunicacions a xarxes socials/Agenda d’activitats/Reculls de premsa/Gestió de la galeria d’imatges/tauler d’anuncis i avisos/Gestió de la imatge de la institució / Enviament, newsletter o butlletins

  Legitimació

Consentiment de l’interessat.

  Termini de conservació

Les dades es conservaran fins que l’interessat revoqui el consentiment.

Transferències internacionals

Les seves dades seran transferides a les xarxes socials (Twiter i Youtube, i adherides a l’acord EU-US Privacy Shield, informació disponible a privacyshield go.

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar l’acció desitjada, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l’autorització que va donar en qualsevol moment i podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic atenciousuari@ias.cat o per correu postal a la Unitat d'Atenció a l'Usuari. Parc Hospitalari i Martí Julià, al carrer Dr.Castany, s/n, 17190 Salt (Girona). En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocopia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que l’identifiqui. L’Institut d’Assistència Sanitària l’informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l’ampliació del termini dins el primer mes. Si considera que no hem donat una resposta adient a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent.