Atenció al nen

Està  acceptat de manera universal que qualsevol de les intervencions que es realitzen en l’etapa infantojuvenil per tal de millorar la salut es perllongaran al llarg de tota la vida.

És la infància, per tant, l’etapa de la vida en què les intervencions preventives i de promoció de la salut són més positives.

Les intervencions que es realitzen en l’edat pediàtrica a l'atenció primària són:

1. Activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica

  • Valoració del desenvolupament de mida i pes i de desenvolupament psicomotor
  • Valoració de l’estat nutricional
  • Detecció de l’hipoacúsia, problemes de visió i del desenvolupament puberal
  • Detecció, en general, dels problemes de salut amb presentació d’inici en les diferents edats que poden beneficiar-se d’una detecció primerenca
  • Detecció i seguiment precoç de metabolopaties
  • Detecció i seguiment del nen amb patologies cròniques
  • Detecció i seguiment del nen amb discapacitats físiques i psíquiques, incloent el Síndrome de Down
  • Detecció precoç i abordatge integrat dels problemes de salut derivats de les situacions de risc o exclusió social (menors en acollida, minories ètniques, immigrants...)

2. Atenció a la patologia aguda, crònica i a la discapacitat. Fent especial èmfasi a les patologies més prevalents com són l’asma i l’obesitat infantil.

3. Atenció a “infants en risc” relacionada amb la falta de recursos, com ara la detecció i el seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació i situacions de violència en aquesta etapa de la vida.

Primaria