L'Alta

L'Alta

En el moment de l’alta hospitalària, se li lliurarà els informes d’assistència (mèdic i d’infermeria), amb les indicacions per continuar el tractament i les receptes electròniques, si s’escau.

Ha de deixar l’habitació abans de les 12 h., ja que el llit ha de quedar disponible per a un altre malalt.

Si decideix abandonar l’Hospital abans que el metge ho autoritzi, haurà de signar el document d’alta voluntària. Aquest document eximeix l’equip sanitari i l’Hospital de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se d’una alta anticipada. En aquest cas, se li lliurarà un informe de la seva evolució durant l’estança a l’Hospital.

Així mateix, si és necessària una visita a consultes externes o alguna prova complementària , se li lliurarà el pla de visites, proves complementàries i analítiques on s’especificarà la data i hora. També es gestionarà la sol·licitud  de transport sanitari, si s’escau.

Articles ortopèdics

Durant la seva estança a l’Hospital, s’iniciaran els tràmits per a la prescripció de l’article ortopèdic que precisi i es consideri necessari per part del facultatiu.

Justificant d’ingrés

Si vostè o un familiar necessiten un justificant d’ingrés, ho poden sol.licitar directament a l’administrativa de la planta on està ingressat en horari de 8 a 15 h., de dilluns a divendres. Fora d’aquest horari s’hauran d’adreçar al servei d’admissions en horari de 15 a 20 h. Els caps de setmana i/o festius hauran de sol·licitar-ho a l’dministrativa del servei d’urgències.

Hospital