Unitat de Trastorns Cognitius

La Unitat de Trastorns Cognitius està integrada per un equip mèdic amb una àmplia experiència en el diagnòstic, tractament i seguiment de les trastorns neurocognitius major de les demències.

La unitat va ser creada l’any 1989 com a una unitat d’atenció ambulatòria que atén persones amb trastorns cognitius i de conducta. Es va definir com a una UFISS (Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària) de demència fins l’any 2005; a partir d’aquell moment es va considerar com a un equip d’avaluació integral ambulatòria en trastorns cognitius (EAIA), depenent del Servei de Neurologia.

Les EAIA es defineixen com a unes unitats d’atenció ambulatòries que atenen persones amb trastorns cognitius i de la conducta. El seu objectiu és el diagnòstic integral de l’etiologia i les síndromes de les persones amb demència i el tractament d’aquestes, amb un enfocament interdisciplinari. Les seves funcions també inclouen donar suport especialitzat als problemes intercurrents dels malalts durant el curs de la seva malaltia, i a les famílies.

La unitat és un EAIA per al diagnòstic i el seguiment de pacients amb deteriorament i/o demència de les comarques gironines.

Com s’hi accedeix?

La Unitat atén els pacients derivats dels serveis d’atenció primària, dels serveis especialitzats de l’Hospital Santa Caterina o d’altres hospitals de les comarques gironines (Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, els hospitals comarcals, etc.), de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i dels serveis socials.

L’equip

L’activitat assistencial es realitza amb la col·laboració de diferents professionals de diferents especialitats:

Neurologia

 • Antoni Turon (coordinador)
 • Imma Pericot

 

Neuropsicologia

 • Manuela Lozano
 • Marta Hernández

Psicologia d’orientació familiar

 • Marta Hernández

Psicologia en rehabilitació cognitiva

 • Marta Hernández
 • Manuela Lozano

Treball social

 • Montserrat Juanola

Infermeria

 • Ivana T Fernández
 • Mireia Montserrat

Recerca

Com a equip multidisciplinar, la UVaMiD ha destacat en nombrosos projectes de recerca. La seva activitat investigadora es va iniciar l’any 1990 amb el desenvolupament del primer estudi epidemiològic de prevalença de demència realitzat a Espanya (FIS: 90/0797) i la seva continuació l’any 1995 amb un estudi d'incidència (FIS: 94/1799) (Rev Neurol, 2000; Neuroepidemiology, 2004; Neuroepidemiology, 2008). Amb la resta de companys d’equip, també han treballat l'adaptació i validació del Cambridge Cognitive Examination a l'espanyol (Rev Neurol, 1995; Rev Neurol, 2000), l'adaptació i validació de la Severe Impairment batery (Neurologia, 1995), del Neuropsychiatric Inventory (NPI) i recentment l'adaptació i validació d'una versió telefònica del Mini-Mental State Examination (Med Clin, 2008).

El grup disposa de formació i experiència contrastada en l'avaluació neuropsicològica i en el desenvolupament i coordinació d'estudis clínics i poblacionals. 

Què és el SISDDAP?

El SISDDAP és un Sistema Informatitzat de Suport al Diagnòstic de les Demències a l’Atenció Primària basat en un model d'atenció que integra l’atenció primària i l’especialitzada, a través d'un programa de telemedicina asincrònica.

Consisteix en un protocol de recollida de dades i d'instruments psicomètrics habitualment utilitzats en el diagnòstic de les demències, consensuat prèviament entre els professionals d'atenció primària (metges i infermeria) i els professionals especialitzats en l'atenció de pacients amb demència. Aquest protocol està integrat en la història clínica informatitzada habitual de l'atenció primària. Aquesta informació es remet a la unitat especialitzada que adopta l'estratègia diagnòstica que cregui més oportuna, comunicant-la, al seu torn, als professionals d'atenció primària. El sistema SISDDAP presenta diversos avantatges respecte al sistema tradicional:

 • Reducció dels desplaçaments dels pacients a l'hospital de referència
 • Millora en la priorització de les primeres visites
 • Estandardització de les dades de derivació
 • Homogeneïtzació de l'avaluació psiquiàtrica en Atenció Primària
 • Disminució del nombre de derivacions inadequades
 • Agilització de la realització de les proves complementàries
 • Evitar la duplicació de les proves complementàries
 • Reducció del temps d'espera entre la data de sol•licitud i la data de diagnòstic
 • Augment del grau de satisfacció dels pacients i familiars
 • Suport continuat i àgil al professional d'Atenció Primària
 • Servei de resposta ràpid a complicacions conductuals
 • Augment de la detecció precoç
 • Foment del diagnòstic i tractament integral dels pacients
 • Registre informatitzat i estandarditzat dels casos
 • Promoció d'una millor continuïtat entre els nivells assistencials
Sociosanitari