Voluntats anticipades

L’ús del Document de Voluntats Anticipades és un dels drets reconeguts a l’article 8 de la Llei de sanitat catalana 21/2000, sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica i l’article 11 de la Llei estatal 41/2002 reguladora de l’autonomia del pacient i dels drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.

El Document de Voluntats Anticipades és el document, adreçat al metge responsable, en el qual una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin d’expressar personalment la seva voluntat. En aquest document, la persona pot també designar un representant, que és l’interlocutor vàlid i necessari amb el metge o l’equip sanitari, perquè la substitueixi en el cas que no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa.

Hi ha d’haver constància fefaent que aquest document ha estat atorgat en les condicions esmentades. Per això, la declaració de voluntats anticipades s’ha de formalitzar mitjançant un dels procediment següents:

a) Davant de notari. En aquest supòsit, no cal la presència de testimonis. Es possible i factible el desplaçament del notari a al lloc on es trobi el pacient.
b) Davant de tres testimonis majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar, dels quals dos, com a mínim, no han de tenir relació de parentiu fins al segon grau ni estar vinculats per relació patrimonial amb l’atorgant.

Si vostè vol formalitzar el Document de Voluntats Anticipades pot adreçar-se a l’Oficina d’Atenció a l’Usuari de l’IAS o be consultar a la web del Catsalut.

SalutMental