Hospital de Dia d’Adolescents de Salut Mental

L’Hospital de Dia d’Adolescents de Salut Mental és una unitat assistencial d´hospitalització parcial que combina de forma pluridimensional diferents recursos i estratègies terapèutiques amb la finalitat d’atendre a adolescents de 12 a 18 anys amb trastorns mentals i que requereixen un tractament ambulatori intensiu. Disposa de 25 places.

L’equip que atén als pacients és interdisciplinar i està constituït per diferents professionals que participen i contribueixen a l’assoliment dels objectius terapèutics que es marquen per a cada usuari. El fet de disposar de terapeutes ocupacionals, infermeres, educadora social, professores, psiquiatra i psicòlegs assegura un abordatge integral de tots aquells àmbits de la persona per fer un treball biopsicosocial.

L’Hospital de Dia d’Adolescents de Girona dóna cobertura a tota la Xarxa de Salut Mental Infantil i Juvenil de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS). En aquest sentit comparteix amb la resta dels recursos el model de continuïtat de cures i de treball en xarxa.

Tot i ser un recurs ambulatori i comunitari, es troba ubicat dins del Parc Hospitalari Martí i Julià.

Serveis

 • Atenció a les patologies mentals de l’adolescència, de 12 a 18 anys
 • Abordatge terapèutic individual, grupal i familiar intensiu als  usuaris.
 • Programa Terapèutic Específic adreçat als Trastorns de Conducta Alimentària.
 • Seguiment i tractament psicofarmacològic
 • Intervenció coordinada amb altres professionals, recursos comunitaris i de la xarxa en el procés terapèutic que està seguint el pacient.
 • Atenció, coordinació  i seguiment acadèmic formatiu individualitzat. L’objectiu és retornar l´usuari al seu medi acadèmic-laboral en la mesura que sigui possible.

Qui pot accedir?

Pacients amb simptomatologia activa, amb absència de conductes greument disruptives, tant en la línia auto com heteroagressiva.

Els criteris d’inclusió són:

 • Trastorns psicòtics i de l´espectre autista
 • Trastorns de l´humor
 • Trastorns neuròtics greus
 • Trastorns de Conducta Alimentària
 • Organitzacions de personalitat  en vies d´estructurar-se en Trastorns de l´Eix II

Els criteris d’exclusió són:

 • Trastorns mentals orgànics
 • Trastorns mentals i del comportament degut al consum de drogues
 • Retard mental moderat-greu
 • Trastorns greus del comportament

On som?

Parc Hospitalari Martí i Julià
Edifici Els Til.lers

C. Dr. Castany, s/n
Salt 17190
Telèfon: 972 182 515

Horari

De dilluns a divendres, de 9.30 h a 16.30 h

Cap de servei

Glòria Trafach

SalutMental