La Regió Sanitària de Girona desplega el Programa d’atenció a la crisi infantil i juvenil en salut mental

Professionals de l'equip del Baix Empordà pujant a un cotxe per anar al domicili de la persona atesa

En marxa a les comarques de l’Alt i el Baix Empordà i la Selva marítima, i properament, al Gironès-Pla de l’Estany, Selva interior, Garrotxa i Ripollès

En línia amb els objectius del Pla de Salut 2021-2025, la Regió Sanitària de Girona ja ha iniciat a comarques gironines el desplegament del Programa d’atenció a la crisi infantil i juvenil en salut mental. Es tracta d’un pla d’acció d’intervenció de la crisi a domicili dirigit a la població de 6 a 17 anys, en una situació de complexitat, ja sigui per la seva vulnerabilitat sociofamiliar o pel seu estat psicopatològic. L’objectiu del programa és abordar els casos que necessiten d’una intervenció intensiva però que per aquesta situació de complexitat, els pacients i les seves famílies tenen dificultats per visitar-se als centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) o anar als hospitals de dia, que són els recursos que cobririen aquest tipus de necessitat, juntament amb les unitats d’hospitalització.

Atenció comunitària i de proximitat, intensiva, accessible i continuada

El programa, que ja està en marxa a les comarques de l’Alt i el Baix Empordà i la Selva marítima, s’articula a través d’equips de professionals que ofereixen una atenció continuada a domicili. Aquests equips, que depenen de cada CSMIJ comarcal de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), estan integrats per un psiquiatre infantil, un psicòleg clínic, un infermer especialitzat en salut mental, un educador social, un treballador social i un terapeuta ocupacional, a més del referent administratiu. Els equips, que treballen coordinadament amb els professionals del CSMIJ de referència del qual depenen, atenen els infants o joves i les seves famílies en els aspectes psicosocials individuals i familiars fins que aquestes persones assoleixin l’estabilitat clínica suficient per poder assistir a un recurs d’atenció comunitària existent (centre de salut mental o hospital de dia).

Aquesta primavera, el programa s’acabarà d’estendre a les comarques del Gironès-Pla de l’Estany, Selva interior, Garrotxa i Ripollès.

La idea del programa és que les persones rebin una atenció comunitària i de proximitat, intensiva, accessible i continuada, a càrrec d’equips especialitzats. L’equip multidisciplinar estableix un pla terapèutic individualitzat per a la persona i ajustat al seu entorn específic, treballant els aspectes pràctics de la seva vida quotidiana; d’aquí els diferents perfils professionals dels equips. Es calcula que aquest suport tingui una durada d’unes vuit setmanes, amb una mitjana de visites d’entre dos i tres a la setmana, com a mínim. L’atenció és flexible i s’adapta a l’evolució de les necessitats de cada persona i els equips gestionen, si fa falta, l’atenció coordinada amb altres dispositius sanitaris i socials i d’atenció urgent del territori.

Un dels element centrals del programa és la participació dels joves en el procés d’atenció i de la seva recuperació i empoderament. La intervenció de l’equip de professionals reforça les capacitats i potencialitats dels joves i el desenvolupament del seu projecte de vida. Com a objectius complementaris, el programa busca promoure i facilitar la vinculació als recursos de la comunitat; oferir una atenció a altres aspectes de la salut (dieta, abús de substàncies, malalties desateses, etc.); detectar situacions tòxiques en el nucli familiar; reduir el risc d’aïllament i d’exclusió social, així com l’absentisme escolar, a més i en la mesura que sigui possible, els ingressos hospitalaris i les visites als serveis d’urgències.

Creix un 5% el nombre de persones ateses als centres infantojuvenils

Concretament, els centres de salut mental infantils i juvenils de l’IAS a comarques gironines van atendre a l’any 2022 un total de 7.225 persones, de les quals, 2.411 s’hi visitaven per primer cop. L’increment de persones ateses en relació amb l’any 2021 és del 5%. Aquests valors situen la prevalença en la població infantil i juvenil, en el 10,17 i la incidència en l’1,70.

En relació amb els diagnòstics tractats, els principals són codis Z (problemes de la vida que afecten la salut i generen malestar) en un 19%, trastorns de l’espectre autista (18,89%), trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (16,3%), trastorns d’ansietat (7,9%) i trastorns de la conducta alimentària (7,8%), corresponent la resta a altres tipus de trastorns. El 23%% dels total de casos atesos són considerats en situació clínica de complexitat en salut mental. El conjunt de persones als CSMJ va suposar un total de 38.370 visites, de les quals un 6,35% van ser primeres, un 57% successives, i un 34% visites de tractament familiar.

El programa d’atenció a la crisi infantil i juvenil va registrar al darrer trimestre de l’any 2022 catorze casos, deu dels quals s’han donat d’alta aquest 2023. De total de persones ateses, onze són noies i tres, nois.

Descàrrega de fotografies. Autor. IAS 

L'equip del programa de l'IAS al CSMIJ del Baix Empordà surt a fer un domicili
Reunió d'equip al CSMIJ de l'IAS al Baix Empordà
L'atenció és continuada i intensiva, a domicili

 

SALUTMENTAL
Dijous, 23 Març 2023