Els experts alerten de la urgència de prendre consciència social dels efectes del consum d’alcohol

Pacient del CAS durant una visita al centre de Girona

En el marc de la setmana dedicada a la sensibilització sobre els riscos del consum d’alcohol, i avui, Dia Mundial sense Alcohol, els centres especialitzats d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) de les comarques gironines alerten, un cop més, de la urgència de prendre consciència social sobre els efectes del seu consum. L’addicció a l’alcohol esdevé en més del 51% dels casos la causa de la primera atenció en aquests serveis, seguit de l’abús a cocaïna (23,94%), cànnabis (13,44 %) i heroïna (5,43%). Segons indica l’Enquesta de Salut de Catalunya 2022, la prevalença del consum de risc d’alcohol en la població de 15 anys i més és del 6,3%, i les persones més joves són les que tenen un percentatge de consum de risc d’alcohol més alt (8,5% de 15 a 44 anys).

El consum de l’alcohol és un problema de salut pública “molt important”, i un dels principals factors de risc de malaltia i mortalitat prematura. Els seus efectes tòxics augmenten el risc de patir càncer i malalties hepàtiques, psiquiàtriques, cardiovasculars i transmissibles; la seva capacitat de ser substància d’abús, pot produir addicció amb el que tot això comporta. L'any 2020, es va actualitzar a Catalunya i a Espanya, el concepte de baix risc de consum d’alcohol. Aquest se situa en 20 g/dia per als homes i 10 g/ dia per a les dones. Aquestes quantitats equivaldrien a dues consumicions d’alcohol al dia en el cas dels homes, i una consumició en el cas de les dones (begudes no destil·lades). Els experts mantenen però que el consum d’alcohol sempre implica un risc, tot i que aquest és menor si no se superen els límits de baix risc i si no es produeix de forma intensiva, encara que sigui de forma episòdica.

El consum intensiu d’alcohol fa referència al consum de grans quantitats d’alcohol en un període curt de temps (unes 4-6 hores), com podria ser una ampolla. Aquest consum pot suposar conseqüències greus per a terceres persones, per a un mateix i per a la societat en general, en termes d’absentisme laboral, danys a la propietat pública i privada, augment de l’atenció a les urgències hospitalàries, i de la despesa sanitària, entre altres.

Per a la cap de la xarxa dels CAS a comarques gironines, Dra. Begoña Gonzalvo, és clau recordar els efectes nocius que provoca el consum d’alcohol. Aquests són múltiples i es poden resumir en els següents: disminució de l’atenció i la coordinació, amb conseqüències greus (accidents en la conducció, en l’àmbit laboral, en la cura i criança dels infants, etc.), trastorns digestius i malalties cardiovasculars, riscos en les relacions sexuals (oblit de l’ús del mètode anticonceptiu), risc de patir o perpetrar agressions sexuals, entre altres. En el seu cas, la síndrome d’abstinència pot ser molt greu i provocar l’anomenat delirium tremens. D’altra banda, i concretament en el cas de les dones, es posa de relleu que el consum d’alcohol durant l’embaràs pot comportar en el nadó la síndrome d’abstinència, síndrome de la mort sobtada de l’infant, infeccions, malformacions congènites, problemes d’aprenentatge i del comportament, i també trastorns de l’espectre de l’alcoholisme fetal (TEAF), com ara la síndrome de l’alcoholisme fetal (SAF). El model de consum d’alcohol en la família influeix en el consum de risc dels infants.

Els professionals de la salut aconsellen seguir algunes pautes per intentar beure menys alcohol: prendre la primera copa després d’haver començat a menjar, prendre begudes no alcohòliques per satisfer la set, beure a glops petits, planificar activitats en els moments en què se sol beure, considerar interessos nous (exercici físic, cinema ...), evitar anar als bars i limitar trobades amb gent que beu molt, i no claudicar davant la pressió social. Així mateix, recomanen no beure “en absolut” en cas de menors de 16 anys, dones embarassada o alletant, si s’ha de conduir o treballar amb maquinària perillosa o fer treballs en alçada, i si es prenen medicaments. Els experts també encoratgen a contactar amb els professionals del CAP si es pensa que es necessita deixar de beure alcohol.

Els Centres d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) són centres públics i gratuïts d'atenció a les persones drogodependents. A comarques gironines formen part de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’Institut d’Assistència Sanitària, empresa pública sanitària de la Generalitat de Catalunya. S'hi realitza el procés rehabilitador dels pacients amb problemes d'addicció a l'alcohol, cocaïna, èxtasi, heroïna i altres substàncies addictives amb un suport sanitari, psicològic i social.

Descàrrega de fotografies. Autor. IAS

Pacient durant una visita al CAS Girona.
Pacient en una consulta del CAS Girona.

Referències Bibliogràfiques:

Ministerio de Sanidad. Límites de Consumo de Bajo Riesgo de Alcohol. Actualización del riesgo relacionado con los niveles de consumo de alcohol, el patrón de consumo y el tipo de bebida. Madrid, 2020. Disponible en: https://www. mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/ alcohol/Limites_Consumo_Bajo_Riesgo_Alcohol.htm

Colom J, Segura-García L. La actualización de los límites de bajo riesgo del alcohol. Una oportunidad para mejorar la implementación de las estrategias de identificación precoz e intervención breve en España. Rev Esp Salud Pública. 2020; 94: 13 de noviembre e202011166.

Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut. Programa Beveu Menys 2002-2020. https://webgate. ec.europa.eu/dyna/bp-portal/practice.cfm?id=282

 

 

 

 

SALUTMENTAL
Dimarts, 14 Novembre 2023