Augmenta un 18,2% la distribució de xeringues, a persones que s’injecten drogues, per prevenir el contagi de malalties infeccioses a la Regió Sanitària de Girona

Durant el 2017 es van distribuir 38.115 xeringues, 5.675 més que el 2016, de les quals 27.710 van ser distribuïdes per centres d’atenció primària i consultoris locals, 7.199 per farmàcies comunitàries i 2.360 per centres d’atenció i seguiment a les drogodependències, entre d’altres


El Gironès és la zona on més se’n van distribuir, concretament 28.281, que representen un 74,2% del total

El programa d’intercanvi de xeringues (PIX) és una estratègia clau d’intervenció per prevenir les malalties infectocontagioses entre persones que consumeixen drogues per via parenteral (PCDVP). Cal remarcar que tot i la importància de sensibilitzar i promoure el retorn de material usat, la dispensació del kit d’injecció higiènic no està condicionada al nombre de xeringues que retorni l’usuari.

Des del 1993 fins ara, el PIX s’ha anat estenent progressivament arreu del territori català. Segons dades facilitades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, a la Regió Sanitària de Girona durant el 2017 hi havia 78 punts d’intercanvi de xeringues (71 el 2016 i 61 el 2015), dels quals 49 (62,8%) eren farmàcies comunitàries, 19 entre centres d’atenció primària i consultoris locals (24,3%), 7 centres d’atenció i seguiment a les drogodependències (9%), 2 hospitals (2,6%) i 1 equip d’intervenció en medi obert (1,3%). El conjunt d’aquests centres durant el 2017 van distribuir 38.115 xeringues, un 18,2% més que el 2016 que se’n van distribuir 32.240, mentre que el 2015 van ser 26.040.

 

Punts PIX a la Regió Sanitària de Girona

2015

2016

2017

Farmàcies comunitàries

43

47

49

Centres d’atenció primària i consultoris locals

8

14

19

Centres d’atenció i seguiment a les drogodependències

7

7

7

Hospitals

2

2

2

Equip d’intervenció en medi obert

1

1

1

Total

61

71

78

 

 

Xeringues distribuïdes per centres

2015

2016

2017

Farmàcies comunitàries

4.925

6.244

7.199

Centres d’atenció primària, consultoris locals i equip d’intervenció en medi obert

19.650

23.074

28.131

Centres d’atenció i seguiment a les drogodependències

1.215

2.547

2.360

Hospitals

250

475

425

Total

26.040

32.240

38.115

 

Tots aquests centres compten amb professionals implicats per garantir l’accés a material higiènic d’injecció i assegurant una bona cobertura horària i territorial, oferint una important tasca  sanitària d’atenció a un col·lectiu que sovint es troba en situació d’exclusió social. Cal posar en valor la tasca tant dels professionals de les farmàcies comunitàries des de l’inici del programa, dels centres d’atenció primària i consultoris locals, dels centres d’atenció i seguiment a les drogodependències, dels hospitals i de l’equip d’intervenció en medi obert. Durant el 2017 es van realitzar 9 sessions formatives arreu del territori a les que van assistir uns 184 professionals dels diferents punts PIX. En aquestes sessions es va parlar del model de reducció de danys, del funcionament del programa PIX i resolució de dubtes.

Què s’ha aconseguit amb el PIX?

El PIX es va iniciar a Catalunya fa més de 25 anys per reduir principalment la transmissió del VIH i la posterior incidència de la SIDA entre persones que s’injectaven heroïna. La implementació a Catalunya del programa d’intercanvi de xeringues i del programa de manteniment amb metadona, conjuntament amb altres estratègies de reducció de danys són intervencions que han tingut una incidència significativa en la disminució del VIH –del 34,5% el 2008 es va passar al 27,3% el 2015, segons dades del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la Sida de Catalunya (CEEISCAT)– o en la prevenció d’altres malalties infectocontagioses com l’Hepatitis C –del 74,5% al 65,8% el 2015, també segons el CEEISCAT. Totes aquestes intervencions també han contribuït a la disminució de pràctiques de risc entre les persones que s’injecten drogues i a la millora de les seves condicions sociosanitàries. 

Punts d’intercanvi a les zones de tràfic i consum de drogues

La distribució de xeringues es prioritza bàsicament en les zones obertes de consum i tràfic de drogues, als municipis amb més de 5 usuaris de drogues per via parenteral (injectada) i també a aquelles localitats que tinguin més de 20.000 habitants.

Zona

Punts PIX 2017

Xeringues distribuïdes 2017

Gironès

20

28.281

Alt Maresme

25

6.150

La Selva

10

1.412

Baix Empordà

5

1.402

Garrotxa

7

670

Ripollès

7

200

Alt Empordà

4

0

Total

78

38.115

 

Durant el 2017 la zona de la Regió Sanitària de Girona on es van distribuir més xeringues va ser al Gironès amb un 28.281 (74,2%), seguida per la zona de l’Alt Maresme amb 6.150 (16,1%), La Selva 1.412, Baix Empordà 1.402, 670 a la Garrotxa, 200 al Ripollès i a l’Alt Empordà tot i disposar de 4 centres PIX no se’n va lliurar cap.

L’accés a material higiènic d’injecció, prioritari per prevenir malalties

Una cobertura territorial i horària àmplia és clau per garantir que les persones usuàries de drogues per via parenteral utilitzin material nou per a cada consum. Aquest material consisteix en un kit d’injecció format per xeringa i agulla estèril, ampolla d’aigua estèril, filtre, cassoleta i tovalloletes d’alcohol. Els models en cada punt PIX poden ser  amb més o menys intervenció de professionals per tal que l’usuari reculli kits estèrils i dipositi el material ja usat. En el cas d’usuaris assidus se’ls facilita contenidors d’ús particular per tal de facilitar el retorn. L’evidència científica demostra que quantes més xeringues estèrils tingui la persona que s’injecta drogues, menys probabilitat té de fer conductes de risc, com són acceptar o compartir xeringues usades, cassoletes per a la dissolució de la droga, i altre material per al consum. Per tant, com ja s’ha dit, tot i la importància de sensibilitzar i promoure el retorn de material usat, la dispensació de material higiènic no ha d’estar condicionada al nombre de xeringues que retorni l’usuari.

Cal destacar que en la recollida de material usat també hi participen alguns Ajuntaments i Consells Comarcals, i que tots els centres PIX estan autoritzats com a centres productors de residus per l’Agència de Residus de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Per la seva banda, destacats organismes internacionals com l’Organització de les Nacions Unides (ONU), la seva divisió especialitzada en la sida, ONUSIDA, i l’Observatori Europeu de Toxicomanies evidencien que la dispensació i l’accés a material higiènic d’injecció és una mesura prioritària per a la prevenció de malalties infectocontagioses. Recentment, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a l’Estratègia mundial del sector de la salut contra les hepatitis víriques, 2016-2021 inclou l’accés a material higiènic per al consum injectat de drogues com a mesura prioritària per a l’eradicació de l’hepatitis C, atesa l’alta prevalença del virus entre les persones que s’injecten drogues, que a Catalunya és del 65,8% (CEEISCAT, 2015).

El Programa d’Intercanvi de Xeringues a Catalunya està coordinat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya i en la seva implementació i funcionament compta amb la participació del Consell de Col·legi Farmacèutics de Catalunya, el Servei Català de la Salut, els diferents proveïdors sanitaris del sistema sanitari públic, Ajuntaments i altres entitats locals.

 

SALUTMENTAL
Dilluns, 6 Agost 2018