Assignació de professionals

Nota informativa sobre l’assignació de professionals assistencials de l'Institut d’Assistència Sanitària

La Carta de Drets i Deures de la Ciutadania en relació a la salut i l’atenció sanitària, de 25 d’agost de 2015 del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya estableix en el seu article 1.2.1 “Deure de respecte i no discriminació vers els professionals”, que la persona usuària té el deure de respectar i no discriminar els professionals sanitaris per cap tipus de motiu, tals com gènere, nacionalitat, religió o ideologia. En aquest mateix sentit, la Constitució espanyola estableix en el seu article 14 que tots els espanyols son iguals davant la llei, sense que pugui prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social.

També, la Carta de Drets i Deures manifesta en el seu article 3.1.4 “Dret a escollir els professionals i els centres sanitaris” que la persona usuària té dret a escollir l’equip d’atenció primària (EAP), metge o metgessa de família, i infermer o infermera de referència, i que es respectin les seves preferències en relació amb la resta de professionals i serveis.

L’atenció sanitària que proporciona l’Institut d’Assitència Sanitària ( IAS ) es basa en el treball en equip i en els processos assistencials. Aquests processos es porten a terme amb actes assistencials en els que hi intervenen molts professionals; son, per tant, equips multigènere i multidisciplinars en els que per a la seva composició no es té en compte el gènere, l’ètnia, la religió o la ideologia; només preval la seva preparació tècnica, la formació per a desenvolupar les tasques assignades i la capacitat de treballar en equip.

Per això els equips de treball dels serveis i unitats assistencials estan formats per professionals d’ambdós sexes que donen l’atenció sanitària indistintament.

L’IAS vol respectar la preferència dels usuaris a escollir els professionals, però en cap cas es pot comprometre a garantir-ho sempre, atès que les dinàmiques organitzatives dels serveis i les necessitats assistencials en poden disminuir les possibilitats.

Per garantir el bon funcionament dels serveis i, sobretot, perquè l’atenció sigui la millor possible és important que es segueixin les indicacions dels professionals i els protocols d’actuació establerts.

En determinats processos com ara l’atenció a l’embaràs i el part, la llevadora de referència del programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) ,iniciarà el control de l’embaràs, programant les visites  segons protocol.

En aquest procés hi intervenen indistintament professionals d’ambdós sexes donada la composició, la organització i la dimensió del servei, els calendaris de guàrdies i les característiques del propi procés.

Amb tot, es respectaran al màxim les peticions que formulin les pacients, per raó de les seves creences, i satisfer-les en la mesura del possible, sempre que s’ajustin a la legalitat i no suposin cap molèstia per a la resta de persones malaltes, cap despesa pública extraordinària ( tal com s’estableix a la Guia pel respecte a la diversitat de creences als centres sanitaris de Catalunya. 2015) i sempre que l’agenda del servei de ginecologia i obstetrícia ho permeti.

L’IAS disposa d’un servei de mediació intercultural que està a la disposició dels professionals i dels usuaris.

Atentament,

Direcció IAS

Salt, febrer de 2020.

IASGirona