L'Institut d'Assistència Sanitària

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) es crea el 20 de novembre de 1984 com a un organisme autònom de la Diputació de Girona, amb caràcter administratiu per a la gestió directa dels seus serveis hospitalaris i d’assistència mèdica. L’IAS gestiona des d’aquell moment l’Hospital Santa Caterina i la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de Girona i Comarques.

L’any 1990, mercès a l’Ordenació Sanitària de Catalunya, es crea el Servei Català de la Salut (SCS). La Generalitat assumeix les competències exercides per les diputacions i la Diputació de Girona aprova crear l’Institut d’Assistència Sanitària. L’1 d’octubre de 1992, l’Institut d’Assistència Sanitària de la Diputació de Girona queda dissolt i l'SCS crea l’empresa pública IAS.

L’IAS, avui

L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) és una empresa pública que forma part del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública (SISCAT) de la Generalitat de Catalunya. La institució es finança principalment a través de la concertació amb el Servei Català de la Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Una petita part s’obté de l’atenció prestada a tercers (accidents de trànsit o treball, per exemple) per l’assegurança obligatòria segons els criteris fixats per la Llei general de sanitat de l’any 1986 (Llei 14/1986 de 25 d’abril).

L’IAS disposa d’una plantilla equivalent de prop de 1.500 treballadors i gestiona un pressupost anual de 105 milions d’euros. La tasca dels professionals gira al voltant de les persones i l’atenció a la seva salut, i es presta de manera integral, amb continuïtat i de forma coordinada entre els diferents nivells d’atenció del territori: primària, hospitalari, salut mental, sociosanitari i social.

L’IAS està acreditat com a unitat docent per a la formació de metges interns residents en psiquiatria (MIR), psicòlegs interns residents (PIR), infermeria especialitzada en salut mental, llevadores i metges de família en rotació hospitalària. La institució té signats convenis de col·laboració amb diferents universitats (Universitat de Girona, principalment), amb centres d’ensenyament i entitats de recerca de tot Catalunya. La institució està adscrita a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IdibGi) per al desenvolupament de l’activitat de recerca. La Unitat de Suport a la Recerca Clínica d’Atenció Primària de Girona vehicula i promou l’activitat de recerca que duen a terme els Equips d’Atenció Primària de l’IAS, en el marc de l’IDIAP Jordi Gol.

L’IAS presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona (838.103 habitants) tots els serveis de salut mental (a excepció de la subcomarca de l’Alt Maresme) i determinats serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic. Ofereix serveis sociosanitaris a les comarques del Gironès, la Selva i el Pla de l’Estany (304.866 habitants) i gestiona l’Hospital Santa Caterina (atenció especialitzada) per a la Selva interior i part del Gironès (149.944 habitants). L’IAS gestiona els equips d'atenció primària del Gironès sud i Selva interior: Anglès, Breda-Hostalric i Cassà de la Selva (53.558 habitants).

Per prestar tots aquests serveis, l’IAS disposa d’una estructura descentralitzada de 43 dispositius d’atenció comunitària a la salut mental i a les addiccions (centres de salut mental d’adults, centres de salut mental infantojuvenil, serveis de rehabilitació comunitària, centres d’atenció i seguiment a les drogodependències, pisos amb suport i llars residència, i equips d’intervenció precoç de la psicosi) i 18 equips assertius comunitaris. La institució té acords amb centres d’inserció laboral i entitats de suport jurídic i social. Sis centres d’atenció primària i deu consultoris locals cobreixen les necessitats de les tres àrees bàsiques de salut.

Aliança estratègica IAS-ICS Girona

L’Institut d’Assistència Sanitària manté una aliança estratègica amb l’Institut Català de la Salut a Girona amb l’objectiu comú d’assolir el màxim aprofitament dels respectius dispositius assistencials, en termes de complementarietat i garantia de l’eficiència global de l’oferta de serveis sanitaris per millorar l’atenció sanitària als ciutadans del territori. Per a àmbits assistencials concrets, manté aliances amb d’altres proveïdors.

El 2 de gener de 2016 se signa el Conveni d'aprovació del text refós del conveni marc d'aliança estratègica entre l'ICS Gerència Territorial de Girona i l'IAS, que actualitza jurídicament el conveni signat  l'any 2006, el primer document que emmarca l'aliança estratègica entre l'ICS i l'IAS. 

El conveni, tal com s'expressa clarament en el seu redactat, preserva la independència d'ambdues institucions.

Aquest conveni se suma als que ja té signats l'IAS amb les empreses públiques amb les que col·labora de manera habitual, com són l'Institut Català d'Oncologia o l'Institut de Diagnòstic per la Imatge. El document és el reflex de la realitat i s'adapta a les necessitats del moment, posant en valor l'aliança estratègica entre l'IAS i l'ICS a Girona -anomenada com a tal- amb l’objectiu primer de millorar l’atenció a la salut dels nostres pacients.

La constitució de l’aliança estratègica es fonamenta en establir un marc estable de relació entre ambdues entitats i determinar les condicions en les que es regirà aquesta col.laboració. L’objectiu de la col.laboració és definir, establir i instrumentar un projecte de direcció estratègica i de gestió compartida per a la planificació, coordinació, control i desplegament de l’estructura directiva, de serveis centrals i de l’activitat assistencial de les diverses especialitats mèdiques dels diferents centres i serveis d’ambdues institucions, ja sigui de l’àmbit de l’atenció primària com hospitalària.

L’acord ha de permetre potenciar les sinergies entre les dues entitats per assolir el màxim aprofitament dels seus serveis assistencials, per optimitzar els recursos existents, facilitar la transmissió de coneixements i potenciar la millora professional amb la finalitat de proporcionar una assistència el més acurada possible als ciutadans de la Regió Sanitària de Girona, sota els criteris d’economia, rendibilitat i productivitat de les respectives especialitats mèdiques.

Governança

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té com a principal àmbit subjectiu d’aplicació les administracions públiques de Catalunya, noció que inclou l’Administració de la Generalitat i els ens locals, així com tots els organismes i entitats de naturalesa. L’accés a la informació pública constitueix el segon eix bàsic de la Llei.

Codi de Bon Govern de l'Institut d'Assistència Sanitària

Estatuts de l'IAS

Estatuts de l’empresa pública Institut d’Assistència Sanitària: ACORD GOV/59/2015, de 28 d'abril, pel qual s'aproven els nous Estatuts de l'empresa pública Institut d'Assistència Sanitària (IAS).

Missió, valors i visió.

 

IASGirona