Missió, valors i visió

Missió

L’Institut d’Assistència Sanitària és una organització sanitària que té com a finalitat contribuir a la millora de l’estat de salut de la població assignada. Per això oferirà una cartera de serveis (sanitaris, sociosanitaris i socials) adaptat a les necessitats i expectatives dels ciutadans en un marc de contínuum assistencial.

La seva organització, centrada en les persones, estarà orientada a oferir serveis de qualitat amb criteris d’eficàcia, efectivitat i eficiència, i responsabilitat social, implicant-hi els seus professionals, els proveïdors i la resta d’agents del sector salut.

La docència, la investigació i la innovació contribuiran a la millora de l’assistència i en seran parts inseparables.

Valors

  • Els ciutadans, raó de ser de l'IAS: tota l’organització al servei de les seves necessitats i expectatives en l’àmbit de la salut. Això implica dedicació, respecte, proximitat, integritat, lleialtat i treball en equip.
  • Professionalitat: responsabilitat, afany de millora en la pràctica professional i excel•lència en els coneixements; basada en els principis de honestedat, responsabilitat, solidaritat, justícia i compliment escrupolós de la legislació.
  • Acollida: preocupació pel benestar de les persones. Els professionals, actiu bàsic de l’organització, que en gestiona amb cura la integració, la motivació, la implicació i la participació.
  • Compromís: col·laboració solidària entre professionals, institucions i societat.
  • Innovació: millora contínua de processos, productes i serveis per adaptar-nos a les necessitats dels clients (interns i externs) i als canvis demogràfics i socials que afectin els serveis prestats per l’IAS.

Visió

Ser centre d’excel·lència en l’atenció a la salut de les persones per a contribuir a la millora de la salut de la població, i la qualitat de vida i la cohesió social dels ciutadans d’una manera continuada i sostenible.

El desplegament del model d’assistència, docència i recerca de l'aliança estratègica ICS-IAS, ha de significar, i evidenciar en els seus resultats, un progrés en l'oferiment a la ciutadania de les millors solucions i serveis per a la seva salut i la seva atenció.

IASGirona