Cribratge de càncer de còlon

L’Institut d’Assistència Sanitària gestiona l’Oficina Tècnica del Programa de Cribratge de Càncer de Còlon i Recte de la Regió Sanitària de Girona. Aquest programa, impulsat pel CatSalut, està adreçat a la població que té més possibilitats de patir aquest tipus de tumors, homes i dones d’entre 50 i 69 anys. L’Oficina Tècnica és la responsable de convidar a la població diana a participar-hi, enviant-los una carta a casa seva on se'ls explica el programa i se'ls informa de com participar-hi. La participació en el programa és voluntària, amb una realització biennal.

El mètode de cribratge es fa a partir d'una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang oculta a la femta. A la Regió Sanitària de Girona la implantació del programa s’ha fet conjuntament amb el Col·legi de Farmacèutics, ja que les oficines de farmàcies actuen com a informadors i facilitadors dels kits on cal dipositar les mostres de femta per ser analitzades posteriorment per part de l’Oficina Tècnica. 

Els resultats de les anàlisi seran publicats informàticament a la Història Clínica Compartida de Catalunya. Si són negatius, els participants rebran una carta on se'ls informarà d'aquest resultat. Si són positius, seran citats per a una visita a la unitat d'endoscòpies del centre respectiu, on se'ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d'aleshores, que parteix de la realització d’una colonoscòpia diagnòstica. Segons els resultats d'aquest estudi, s'indicarà al pacient què cal fer: participar de nou en el programa al cap de dos anys si el risc és baix, pot ser necessària una segona exploració al cap d'un temps (1 o 3 anys) o pot ser derivat a un centre de diagnòstic i tractament en el cas que es confirmi la presència de càncer.

El càncer de còlon i recte

A Catalunya cada any se’n diagnostiquen més de 4.000 casos nous de càncer de còlon i recte i actualment ha esdevingut la segona causa de mort per càncer a Catalunya, en dones i la tercera en homes, amb 1.900 defuncions/any. Així doncs, la supervivència als cinc anys se situa al voltant del 50%. La tendència recent indica una clara estabilització de la mortalitat en homes i un descens en dones.

La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos. Això no obstant, la presència de pòlips és freqüent a la població i només un petit percentatge progressa a càncer. El temps mitjà necessari per a completar aquesta progressió és llarg, probablement de 10 o més anys, fet que permet prevenir o detectar precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne el pronòstic.

Donat que aquest càncer és asimptomàtic fins que està molt avançat, és molt important la participació en aquest tipus de programes de detecció precoç. La prova de detecció de sang oculta en femta és l’única que ha demostrat la seva eficàcia en assaigs controlats aleatoritzats.
 

Campanya de comunicació per a l'impuls de la participació de la població diana al Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte a la Regió Sanitària de Girona.

IASGirona