Unitat d'Atenció a les persones usuàries

Aquesta unitat és l’espai creat per atendre les persones usuàries de l’IAS en allò que considerin relacionat amb la seva atenció sanitària. És la responsable de posar a disposició dels ciutadans una línia de comunicació permanent amb qualsevol dels centres de la institució en els que són atesos, amb l’objectiu principal d’orientar i facilitar al ciutadà els seus drets i deures en relació amb la salut, i alhora, analitzar la seva satisfacció del servei prestat.

Si voleu contactar amb nosaltres, heu de fer servir aquest formulari. Per poder gestionar la vostra sol·licitud d'informació, queixa, reclamació o suggeriment necessitem que ens faciliteu el vostre codi d'identificació personal (CIP), que es troba a la targeta sanitària individual (TSI), el DNI, NIE o passaport, el nom, cognoms i una adreça electrònica de contacte.

En cas que l’usuari afectat no coincideixi amb la persona que presenta la reclamació, atès que la resposta que facilitarà l’IAS pot contenir informació protegida per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantía dels drets digitals i pel Reglament General de Protecció de dades, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, caldrà presentar una autorització signada per l’usuari afectat a favor de la persona que presenta la reclamació. En cas d’incapacitat jurídica o clínica, caldrà presentar davant l’Oficina d’Atenció a les persones usuàries de l’IAS l’acreditació corresponent.

Parc Hospitalari Martí i Julià
Hospital Santa Caterina
Oficina d’Atenció a les persones usuàries (planta baixa)

Telèfon: 972 182 500 Extensió: 1283/1284
Correu electrònic: atenciousuari.ias@gencat.cat

IASGirona