Sol·licitar una Targeta Sanitària Individual

La Targeta Sanitària Individual

És el document que us identifica i acredita com a assegurats del CatSalut, és la vostra clau d'accés als centres i serveis del sistema sanitari públic.  Hi tenen dret:

 • Les persones empadronades en qualsevol municipi de Catalunya que tinguin dret a l'assistència sanitària del Sistema Nacional de Salut (encara que ja no treballin).
 • Les persones empadronades que no tenen accés a l'assistència sanitària de cobertura pública a càrrec d'una altra entitat diferent del Servei Català de la Salut
 • Les persones provinents d'estats que no són membres de la UE que estiguin empadronades.
 • Les persones empadronades en qualsevol municipi de Catalunya que treballen fora de l'Estat espanyol, de la UE, del Espai Econòmic Europeu i els seus beneficiaris.
 • Les persones empadronades en qualsevol municipi de Catalunya membres de congregacions religioses.
 • Les persones empadronades afiliades a MUFACE, MUGEJU i ISFAS que opten a rebre assistència a la xarxa pública.
 • Les persones que pertanyen a col·lectius en situació de risc d'exclusió social amb independència que estiguin o no empadronades.
 • Els menors d'edat desemparats (sense representant legal) estiguin o no empadronats.

En el cas que pertanyi a qualsevol dels col·lectius descrits anteriorment i vulgui rebre la TSI s'ha d'adreçar al Centre d'Atenció Primària més proper al seu domicili per tal de sol·licitar-la.

Targeta sanitària individual en braille

També hi ha la targeta sanitària individual en braille, per a les persones cegues o amb deficiències visuals greus. La TSI en braille té la mateixa funció i conté les mateixes dades que la targeta convencional, però inclou, a més, en el sistema Braille, les dades corresponents al codi d'identificació personal a la part central de l'anvers de la targeta i les sigles TSI, al cantó inferior dret.

Aquesta targeta es pot demanar presencialment en el vostre centre d'atenció primària, per telèfon a Sanitat Respon 061, o per Internet emplenant el formulari de sol·licitud del web del CatSalut

Targeta Cuida’m

Imatge de la targeta cuida'mLa targeta Cuida'm identifica aquelles persones que necessiten actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

La nova targeta no atorga cap dret addicional però permet una atenció més accessible i adaptada a les necessitats de certs col·lectius.

 

Qui pot sol·licitar la Cuida'm

Poden disposar inicialment de la targeta les persones amb les patologies o diagnòstics següents:

 • Demència (amb un nivell d'afectació cognitiu moderat).
 • Discapacitat intel·lectual greu i profunda.
 • Discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta.
 • Trastorns de l'espectre autista.
 • Dany cerebral

La sol·licitud de la nova targeta l'ha de fer el metge o metgessa del pacient, el qual la sol·licita ja sigui a petició pròpia o del seu representant o tutor. Més informació.

IASGirona