Sol·licitar una Targeta Sanitària Europea

La Targeta sanitària europea (TSE), és el document personal e intransferible, que acredita el dret del seu titular a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des del punt de vista mèdic, durant la vostra estada temporal por motius de treball, estudis, turisme, en el territori de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu i a Suïssa, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de la estança, d'acord amb la legislació del país de estada.

Aquesta se sol·licita per internet, no cal disposar de certificat digital per accedir a aquest servei al portal de la Seguretat Social.

Sol·licitud de la targeta sanitària europea (TSE)

En alguns supòsits no es podrà sol·licitar la TSE a través d'aquest servei, sinó que caldrà personar-se en qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social (CAISS), telèfon: 900 16 65 65. Ja que cal aportar documentació que acrediti el dret a exportar les prestacions sanitàries.

Qualsevol que sigui la forma de sol·licitud de la TSE, aquesta s'enviarà al domicili del sol·licitant en un termini no superior a 10 dies; en cap cas no es lliurarà en mà.

Si no es pot obtenir la TSE, es podrà sol·licitar un certificat provisional substitutori (CPS).

Sol·licitud del certificat provisional substitutori (CPS)

La targeta sanitària europea (TSE) és vàlida per 2 anys i s'hi indica la data de caducitat.

IASGirona