Llei de transparència - Unitat d'Informació

D'acord amb la disposició addicional, relativa a les unitats d'informació, del Decret 169/2014, de 23 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental de Transparència i Accés a la Informació Pública, l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) constitueix la Unitat d'Informació de la institució que en relació amb la Unitat d'Informació del CatSalut ha de donar resposta als  requeriments de l'aplicació de la Llei 19/2014. La Unitat d'Informació de l'IAS està presidida pel Sr. David Estruch, adjunt a la gerència de l'IAS i de l'ICS Girona.

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Mitjançant aquest formulari podeu exercir el dret d’accés a la informació pública que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern   reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica.

Si voleu fer un agraïment, queixa o suggeriment, no heu d’utilitzar aquest canal, sinó qualsevol de les opcions que trobareu a l'apartat "Unitat d'Atenció a la Ciutadania" del nostre web.

El procediment administratiu d’accés a la informació pública s’ha d’ajustar als requisits, les condicions i els terminis previstos en la Llei 19/2014, entre els quals cal destacar els següents:

Una vegada presentada la sol·licitud, rebreu una comunicació amb la indicació del dia en què s’ha rebut, l’òrgan responsable de resoldre-la, la data màxima per resoldre i la persona responsable de la tramitació.

Amb caràcter general, la institució ha de resoldre les sol·licituds d’accés a la informació en el termini d’un mes, si bé aquest termini es pot suspendre o ampliar en els supòsits legalment previstos. En el cas que no rebeu una resposta dins d’aquest termini, podeu entendre estimada la vostra sol·licitud, amb les limitacions previstes en l’article 35 de la Llei esmentada.

Si la sol·licitud es resol favorablement, de manera expressa o per silenci administratiu, l’òrgan competent ha de subministrar la informació a la persona interessada, preferentment en el format en què l’hagi demanada, en el termini de trenta dies. L’accés a la informació pública és gratuït, però l’expedició de còpies i la conversió a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica, la qual no pot excedir el cost de l’operació.

Les resolucions expresses o presumptes poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que les ha dictades. Aquestes resolucions i, si escau, les que resolguin el recurs de reposició poden ser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, la qual actua amb plena independència de la institució i sense submissió a instruccions jeràrquiques de cap mena. Les persones interessades també poden presentar un recurs contenciós administratiu o emprar qualsevol altre mitjà d’impugnació o defensa que considerin procedent.

Si esteu interessats en alguna informació que no apareix en aquest web i voleu exercir el vostre dret d'accés a la informació pública, podeu anar a "Formulari de sol·licitud d'accés a la informació pública".

IASGirona