Mesures preventives i organitzatives adoptades per la Direcció de l’Institut d’Assistència Sanitària per al control de la infecció pel SARS-CoV-2

Cartell informatiu del coronavirus que diu informació a la ciutadania

Com a continuació de les mesures preventives i organitzatives adoptades per la Direcció de l’Institut d’Assistència Sanitària el dia 10 de març de 2020, i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries per al control de la infecció pel SARS-CoV-2 entre el personal sanitari, grups de risc i població en general, us informem de les noves mesures adoptades el dia 12 març. Aquestes mesures seran d’aplicació durant aquest mes març i revisables en funció de l’evolució de la situació.

Les mesures a emprendre tenen quatre objectius principals:

 • Evitar la circulació de pacients i familiars en els centres sanitaris per problemes de salut demorables durant aquest mes de març, de moment.
 • Protegir els professionals amb la finalitat de què puguin treballar, atesa la situació d’excepcionalitat, i per poder cobrir l’atenció no demorable de la seva àrea de treball i reforçar, si s’escau, les àrees crítiques com ara urgències, àrees de crítics, àrees mèdiques i consultes d’atenció immediata, entre d’altres.
 • Substituir per activitat telefònica tot allò que sigui possible, inclosos els contactes entre professionals de les diferents unitats i especialment amb els professionals dels serveis centrals.
 • Els pacients amb símptomes respiratoris que no siguin tributaris d’ingrés hospitalari han de ser derivats al seu domicili, quan abans millor, amb les indicacions d’aïllament corresponents.

Amb aquests quatre objectius es prenen les següents mesures:

 • L’activitat de consultes externes haurà de ser reduïda per aquells casos ajornables a dues setmana vista (mes de març). Els professionals que quedin alliberats en aquest àmbit assistencial passaran a fer altres tasques no demorables o a reforçar altres àrees del centre.
 • En l’àmbit de l’Hospital de dia mèdic-quirúrgic se seguirà el mateix criteri d’anul·lar les activitats ajornables. Aquest espai passarà a fer funcions d’àrea de suport al servei d’urgències o àrees d’observació. Es valorarà la necessitat de la posada en marxa dels dos boxs d’UCI de reserva.
 • L’activitat quirúrgica quedarà anul·lada per aquells procediments ajornables a dues setmanes vista (mes de març). Els recursos alliberats en aquesta àrea s’utilitzaran per donar suport a les àrees d’urgències, hospitalització, etc. La previsió és passar d’utilitzar 7 quiròfans a utilitzar-ne 3 o 4.
 • L’activitat de les àrees d’atenció ambulatòria, com ara rehabilitació cardíaca, quedarà anul·lada.
 • De les àrees d’hospitalització es tancaran llits quirúrgics i s’obriran llits mèdics per tal de poder fer front a la necessitat d’habitacions d’aïllament.
 • Es restringeix l’ús de les cafeteries públiques.
 • Es facilitarà el teletreball en aquells llocs de treball que sigui possible.
 • En els centres d’atenció primària s’anul·larà també l’activitat ajornable i s’organitzaran consultes específiques d’atenció a pacients amb símptomes respiratoris.
 • S’anul·la l’activitat de l’hospital de dia de trastorns neurocognitius i es redueix l’activat de l’hospital de dia de malalties neurodegeneratives, a criteri de la direcció del centre sociosanitari. En el cas de les consultes externes s’anul·larà també l’activitat demorable.
 • En els centres de Xarxes de Salut Mental i Addiccions es mantindrà l’activitat, a excepció de l’activitat grupal que queda anul·lada a tots els centres menys als hospitals de dia d’adults i d’adolescents del Parc Hospitalari, i als serveis de rehabilitació comunitària de cada sector (amb les mesures de precaució descrites)
 • Queden anul·lades les activitats de culte i l’atenció religiosa i només, quan s’escaigui, seran ateses de forma individualitzada.

Continuen en vigor les mesures preses amb data 10/03/2020

• Queden suspeses totes les activitats formatives externes i internes, que inclouen els cursos habituals, les sessions generals hospitalàries i les sessions de docència.
• Queden suspeses les reunions internes habituals de certa magnitud en nombre de participants (Juntes Assistencials, Sessions Clíniques, etc.), excepte els comitès de direcció i crisi.
• Queden suspeses les pràctiques d’estudiants, sigui quina sigui la seva procedència (universitària, formació professional, etc.).
• Queden suspeses les visites dels delegats de les empreses farmacèutiques i altres comercials.
• Queda suspesa l’activitat dels monitors d’assajos clínics. 
• Queda suspesa tota l’activitat del voluntariat, a excepció d’aquell cas molt concret que sigui vital per a la vida del pacient acompanyat, i només per decisió del directiu corresponent.
• Queden suspeses les activitats grupals educatives del tipus: preparació al part i/o postpart, rehabilitació sol pèlvic, rehabilitació cardíaca, etc.

Règim de visites als pacients

• Es limita els acompanyaments i les visites als pacients hospitalitzats a 1 persona.
• En el cas del centre sociosanitari es farà un registre d’entrada de familiars a les unitats S1 i S2.

El coronavirus és un tipus de virus que circula entre els animals però alguns d'ells també poden afectar a éssers humans i poden causar problemes respiratoris que majoritàriament produeixen simptomatologia lleu. Un nou tipus de coronavirus és el SARS-CoV-2, identificat a la Xina a finals de 2019, i 8 de cada 10 persones afectades poden tenir símptomes lleus.

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones i que es va detectar per primera vegada el desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. Majoritàriament només produeix símptomes lleus respiratoris.

Recomanem prendre la pàgina web del Canal Salut com a pàgina de referència. Aquí hi trobareu tota la informació sobre coronavirus SARS-CoV-2 i materials, tant dirigits als professionals com a la ciutadania.

 

IASGIRONA
Dijous, 12 Març 2020