Comunicat de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) en relació amb la demanda de conflicte col·lectiu

·         En aplicació del III Conveni SISCAT i les millores salarials previstes, l’IAS incrementarà la massa salarial aquest 2023 en nou milions d’euros aproximadament.
·         En els darrers cinc anys (2018-2022), el pressupost destinat per l’IAS a personal ha crescut un 30%, i un 20% la plantilla, amb més de 1.800 professionals actualment.

En relació amb la demanda de conflicte col·lectiu interposada pels comitès d’empresa, actualment l’Institut d’Assistència Sanitària manifesta i aclareix que:

L’IAS és una empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut, i com a tal, li correspon i té l’obligació legal d’aplicar el III Conveni SISCAT (acordat i signat per les patronals i els agents socials), en la seva totalitat. Totes les millores salarials i complements previstes al III Conveni es van aplicar en la nòmina d’aquest mes de març, amb efecte retroactiu d’1 de gener de 2023, amb l’absorció de determinades retribucions fora de conveni, d’acord amb el seu articulat. En aplicació del III Conveni SISCAT i les millores salarials previstes, l’IAS incrementarà la massa salarial aquest 2023 en nou milions d’euros aproximadament.

D’acord amb el tancament econòmic de l’IAS al 2022, de la despesa total de l’empresa en tancament definitiu (150 milions d’euros), el 67% correspon a personal (100 milions d’euros). L’IAS incrementarà aquest any la despesa dedicada a aquest capítol en un 10% aproximadament. Des del 2019, la plantilla de l’IAS ha crescut un 20%. I en els darrers cinc anys (2018-2022), el pressupost destinat a personal ha crescut un 30%. En aquest context de recursos humans, l’IAS afegeix l’objectiu d’estabilització de la plantilla. Concretament aquest any ha obert una nova oferta d’ocupació amb un total de més de 400 places que inclou tots els grups professionals.

El novembre de 2022 els sindicats SATSE, SMC, CCOO i UGT van interposar una demanda de conflicte col·lectiu a l’IAS per una suposada doble escala salarial que es remunta als antics pactes sindicals d’adhesió al conveni de la XHUP dels anys 1994 (Hospital Santa Caterina) i 2004 (Xarxa de Salut Mental), i que fan referència a una meritació del complement d’antiguitat (triennis/quinquennis).

A causa d’aquesta demanda, interposada pels sindicats a l’empresa vint-i-nou anys després dels pactes d’empresa al quals fa referència, l’IAS va demanar la nul·litat d’aquests pactes antics. Actualment la meritació del complement d’antiguitat, a extingir, s’aplica a 278 treballadors, sobre un total de més de 1.800 professionals en plantilla.

L’IAS vol destacar que l’empresa està sempre disposada a la negociació de millores que puguin beneficiar a tot el personal, sempre i quan se situïn dins la legalitat vigent i la viabilitat de l’empresa. L’IAS confia arribar a un acord en el marc de les possibilitats i limitacions legals de les empreses públiques.

Ambdues parts, l’empresa i els agents socials, van acordar sol·licitar al jutjat la suspensió temporal de les demandes per obrir un període de negociació que permetés resoldre el conflicte iniciat pels comitès d’empresa. No obstant això, actualment la demanda de conflicte col·lectiu té una nova data judicial marcada.

 

IASGIRONA
Dilluns, 22 Maig 2023