El Santa Caterina va augmentar prop d'un 11% l'activitat quirúrgica al 2013, amb 7.054 operacions

La gerència i l’equip directiu de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) han presentat als professionals de la institució les dades més destacades de la gestió realitzada al llarg del 2013, així com els objectius d’aquest 2014, un any que estarà marcat pel progrés del Projecte CIMS, d’aliances estratègiques amb l’ICS a Girona. El gerent, Vicenç Martínez Ibáñez, ha reiterat el compromís del Projecte amb el compliment del Pla de Salut 2011-2015 i ha assegurat que totes les actuacions que s’estan treballant tenen com a objectiu principal obtenir els millors resultats en salut, prenent el pacient com a centre.

Des del punt de vista de l’activitat assistencial, el director de centre de l’IAS, el doctor Miquel Carreras, ha fet un repàs a les dades més destacades. En relació amb l’atenció especialitzada (Hospital Santa Caterina), ha posat de relleu l’increment general de l’activitat assistencial, amb un total de 9.980 altes d’hospitalització (+ 6,93% que l’any 2012). Les dades conclouen també un creixement de l’activitat quirúrgica, amb 7.054 intervencions l’any 2013 (+ 10,76%), sent especialment significatiu l’augment del 24,22% de les altes en cirurgia major ambulatòria (2.836). Carreras també ha fet referència al projecte de construcció de dos nous quiròfans de l’hospital, que permetrà en un futur incrementar l’activitat.

Pel que fa a l’activitat obstètrica, el director ha destacat el Santa Caterina com referent en parts naturals; el nombre total de parts al 2013 va ser de 1.144. Carreras ha subratllat l’estabilitat de les urgències gràcies a un increment de resolució a l’atenció primària, passant de 44.350 urgències l’any 2012 a 43.722, l’any 2013. En quant a l’activitat radiològica, amb un total de 39.614 estudis (+2,74%), sobresurt l’increment del nombre de ressonàncies magnètiques realitzades (+13,06%), passant de 2.796 al 2012 a 3.216 ressonàncies l’any 2013.

En relació amb l’activitat ambulatòria de l’hospital, s’ha posat l’èmfasi en la consolidació dels Hospitals de Dia (terapèutic i diagnòstic). S’han realitzat 16.668 sessions de tractament (+17,91%), destacant l’increment de les sessions oncològiques, un total de 2.785 (+130,55%), de les pneumològiques, un total de 5.448 (+ 29,96%), i de les sessions cardiològiques, que han augmentat en un 28,80%, amb un total de 1.476 sessions. Pel que fa al nombre de proves diagnòstiques, s’ha passat de 767 proves cardiològiques l’any 2012, a 1.094, l’any 2013; i de 193 estudis de la son l’any 2012 a 246, l’any 2013.

Gestió en atenció primària

En relació amb l’atenció primària, de la què l’IAS gestiona les ABS de Cassà de la Selva, Breda-Hostalric i Anglès, el doctor Miquel Carreras ha posat l’accent en el nucli assistencial de la cronicitat. Destaca l’abordatge i seguiment fet als pacients crònics complexos. En aquest sentit, a més dels bons resultats obtinguts amb el programa Pacient Expert en Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica i Insuficiència Cardíaca, destaca el projecte "Planta Comunitària Virtual", un nou model assistencial de seguiment de l’atenció dels pacients crònics amb complexitat, que trasllada al domicili del pacient elements de l’atenció d’una planta hospitalària. L’objectiu és millorar la qualitat de vida dels malalts i cuidadors, la coordinació assistencial, i la capacitat resolutiva a l’atenció primària; alhora que evitar els ingressos no programats a l’hospital i les visites als serveis d’urgències.

En termes generals l’atenció primària ha incrementat l’activitat en aquestes tres ABS , que han tancat el 2013 amb un creixement de visites domiciliàries, tant mèdiques amb 3595 visites realitzades (+28,53%) com d’infemeria, amb 8.615 visites (+12,91%). Es posa de relleu la implantació del sistema d'informació ECAP, el mateix que s'utilitza a l'Atenció Primària de l'ICS i que facilita poder compartir informació clínica en el marc del Projecte CIMS.

Atenció a la salut mental

Pel que fa a la salut mental, l’any 2013 l’estudi europeu REFINEMENT(Research on Financing systems’ Effect on the quality of Mental health care) evidencia Girona com a model referent europeu en eficiència en salut mental. El REFINEMENT analitza com els sistemes de finançament afecten la qualitat de l'atenció en salut mental i compara models existents al continent. Segons l’anàlisi, l’IAS, amb el menor nombre de recursos hospitalaris, les estades mitjanes hospitalàries més baixes d’Europa, i la proporció més baixa de professionals sanitaris, obté, per contra, la utilització més baixa de recursos hospitalaris d’Europa (l’1’17 x 1.000 hab. versus el 3 x 1.000 hab. a Europa); la taxa de continuïtat assistencial més alta d’Europa (el 90% versus el 57% de mitjana europea), el percentatge de reingressos més baix d’Europa (el 18%, versus el 40% europeu); i la proporció de recursos comunitaris versus hospitalaris més alta d’Europa (70/30). L’estudi també demostra que Girona té un dels millors sistemes d’accés als centres sanitaris. En l’àmbit de l’atenció a la salut mental, destaca així mateix el treball desenvolupat pel servei de Discapacitat Intel·lectual en relació amb la Síndrome de Prader-Willi.

En relació amb l’activitat es dóna una estabilització de l’activitat hospitalària, amb 984 altes amb una estada mitjana de 15 dies; pel contrari l’any 2013 registra una tendència a l’alta en l’activitat ambulatòria. Els centres de dies van tenir 337 pacients en seguiment; els centres de salut mental van atendre un total de 82.576 visites d’adults i 27.367 visites d’infants i joves.

Destacats de l’atenció sociosanitària

Pel que fa a l’atenció sociosanitària, el balanç de gestió deixa palesa la reordenació de la línia assistencial, esdevenint l’IAS amb aquesta referent en l’atenció al pacient subagut i pal·liatiu a la Regió Sanitària de Girona. Pel que fa a l’activitat destaca el creixement de les visites de l’Hospital de Dia de Malalties Neurodegeneratives, amb un total de 6.896 (+8,60%), i l’augment de l’activitat en l’atenció a les demències. La Unitat de Valoració de la Memòria i les Demències realitza l’any 2013 un total de 3.424 visites (+ 3,54%), i 4.658 sessions de rehabilitació cognitiva (+26,40%). És més que significatiu l’augment de les visites valorades a través del SISDDAP (Sistema Informatitzat de Suport al Diagnòstic de Demència per Atenció Primària), amb un total de 1.058 valoracions realitzades (+ 67,41%).

Projecte CIMS

La sessió ha acabat amb la presentació dels objectius 2014 i les accions estratègiques del Projecte CIMS, bona part de les quals ja s’han començat a treballar fruit de les propostes realitzades pels grups de treball del Projecte, que en el seu conjunt integren gairebé un miler de professionals implicats directament. En línies generals, la directora assistencial del Projecte CIMS, la doctora Anna Ochoa de Echagüen, ha destacat la implementació del projecte Argos (sistema de gestió de la informació clínica i administrativa basat en el programari SAP) a tot l’IAS de manera que a l’estiu es disposarà d'una eina comuna i eficient al servei de l’assistència i de la gestió de tots els centres de l’IAS i, que a més és la mateixa que s'utilitza a l'ICS; i la implementació dels projectes transversals entre els hospitals Santa Caterina i Trueta, que inclouen els Serveis de Neurologia, Otorinolaringologia, Oftalmologia, Urologia i Farmàcia. Així mateix, ha posat l’accent en les accions conjuntes que es duran a terme en el pla de les infraestructures dels serveis comuns. La doctora Ochoa de Echagüen també ha subratllat el desplegament i l’impuls a la recerca d’ambues institucions, l’IAS i l’ICS, sota el paraigües de l'IDIBGI.

El gerent de l’IAS, el doctor Martínez Ibáñez, ha clos la sessió reiterant que els resultats del 2013 han estan majoritàriament positius i atribuïbles a l’esforç i professionalitat de tots els treballadors en el marc del projecte d’aliances estratègiques entre l’IAS i l’ICS.

IASGIRONA
Divendres, 21 Març 2014