L'IAS i l'ICS aproven un nou conveni, que renova el primer document de la seva aliança estratègica, signat al 2006

L’IAS i l’ICS Girona han signat aquest començament de 2016 el Conveni d'aprovació del text refós del conveni marc d'aliança estratègica entre l'ICS Gerència Territorial de Girona i l'IAS, empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut, que actualitza jurídicament el conveni signat entre l'ICS Girona i IAS l'any 2006, el primer document que emmarca l'aliança estratègica entre les dues institucions sanitàries amb l’objectiu comú d’assolir el màxim aprofitament dels respectius dispositius assistencials, en termes de complementarietat i garantia de l’eficiència global de l’oferta de serveis sanitaris al territori per millorar l’atenció sanitària als ciutadans del nostre territori.

El conveni, tal com s'expressa clarament en el seu redactat, preserva la independència d'ambdues institucions. El nou document és el reflex de la realitat actual, s'adapta a les necessitats del moment, posant en valor l'aliança estratègica entre l'IAS i l'ICS a Girona -anomenada com a tal- amb l’objectiu de millorar l’atenció sanitària als ciutadans del nostre territori. Amb aquest acord es dona cobertura jurídica, administrativa i  organitzativa a les iniciatives de col·laboració entre els diferents serveis.

Segons el nou acord, la constitució de l’aliança estratègica entre l’ICS Girona i l’IAS es fonamenta en establir un  marc estable de relació entre ambdues entitats i determinar les condicions en les que es regirà aquesta col.laboració. L’objectiu de la col.laboració és definir, establir i instrumentar un projecte de direcció estratègica i de gestió compartida per a la planificació, coordinació, control i desplegament de l’estructura directiva, de serveis centrals i de l’activitat assistencial de les diverses especialitats mèdiques dels diferents centres i serveis d’ambdues institucions, ja sigui de l’àmbit de l’atenció primària com hospitalària. 

El conveni ha de permetre potenciar les sinergies entre les dues entitats per assolir el màxim aprofitament dels seus serveis assistencials, per optimitzar els recursos existents, facilitar la transmissió de coneixements i potenciar la millora professional amb la finalitat de proporcionar una assistència el més acurada possible als ciutadans de la Regió Sanitària de Girona sota els criteris d’economia, rendibilitat i productivitat de les respectives especialitats mèdiques.

També estableix la constitució d’una Comissió Paritària de Seguiment, integrada per tres membres en representació de cada institució, sis representants en total, que es reunirà dos cops l’any de manera ordinària per fer el seguiment i avaluació de l’evolució del conveni. Les decisions de la Comissió de seguiment seran vinculants.  Aquesta Comissió ja s’ha contituït i comença a ser operativa.

 Aquest conveni se suma als que ja té signats tant l'ICS a Girona com l’IAS amb les empreses públiques amb les que col·laboren cadascú de manera habitual, com són l'Institut Català d'Oncologia, l'Institut de Diagnòstic per la Imatge o el Banc de Sang i de Teixits.

IASGIRONA
Divendres, 11 Març 2016